Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van bestelpoint.nl en op alle met bestelpoint.nl aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden die algemene voorwaarden terstond van de hand gewezen. De voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door bestelpoint.nl is ingestemd.

 

1.5 De internetsite van bestelpoint.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

 

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, die handelingsbevoegd is, die met bestelpoint.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.7 bestelpoint.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of

 

aan te vullen.

 

1.8 Door het gebruik van de internetsite van bestelpoint.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

1.9 bestelpoint.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. bestelpoint.nl is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 

‐ de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;

 

 

‐ een offerte door de Koper is getekend en door bestelpoint.nl is ontvangen ingeval door bestelpoint.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht;

 

‐ de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan bestelpoint.nl via elektronische weg is verzonden en door bestelpoint.nl is ontvangen.

 

‐ De potentiële Koper akkoord is gegaan op de website, na inzage, met de Algemene Voorwaarden.

 

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

 

2.6 bestelpoint.nl levert geen producten aan natuurlijke personen die, naar de mening van bestelpoint.nl, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons o bestelpoint.nl f anderszins een intermediaire rol op de telecom‐markt vervullen. bestelpoint.nl behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.

 

3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

 

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die bestelpoint.nl in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie‐)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door bestelpoint.nl worden gecorrigeerd.

 

3.4 Bezorgkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld staat. De onder rembours verzenden bedragen 12,50 euro per levering en staat in de winkelwagen vermeld.

 

4. Betaling

 

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

‐ iDeal

‐ Onder rembours (kost extra 12,50 euro per levering)

 

4.2 bestelpoint.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

 

4.4 Bij niet of niet‐tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden.

 

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten‐)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die bestelpoint.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings‐)verplichtingen heeft moeten maken.

 

4.6 In geval van niet‐tijdige betaling is bestelpoint.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

5. Levering en leveringstijd

 

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft bestelpoint.nl ernaar om bestellingen die voor 15 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. bestelpoint.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

 

5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient bestelpoint.nl de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

 

5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het

 

risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht

 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is mogelijk indien blijkt het product niet in goede staat is en er binnen 14 dagen na levering contact is opgenomen met bestelpoint.nl. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.

 

6.2 Overeenkomsten met consument‐Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument‐Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen. Hierbij dienen wel de retourvoorwaarden juist in acht te worden genomen.

 

6.3 Indien de consument‐Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt bestelpoint.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, van het door de consument‐Koper betaalde.

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met bestelpoint.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

 

8.1 Voor door bestelpoint.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. bestelpoint.nl vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

 

8.2 De aansprakelijkheid van bestelpoint.nl is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van bestelpoint.nl.

 

8.3 bestelpoint.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg‐ of bedrijfsschade, indirecte schade en

 

winst‐ of omzetderving.

 

8.4 In het geval de Koper via bestelpoint.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

 

8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de

 

slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 

‐ indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen

 

reparaties die niet met toestemming van bestelpoint.nl of de fabrikant zijn verricht;

 

‐ indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

 

‐ indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 

‐ indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

8.6 De Koper is gehouden bestelpoint.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen bestelpoint.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

9. Overmacht

 

 

9.1 In geval van overmacht is bestelpoint.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet‐tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie‐)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

 

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij bestelpoint.nl haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi‐, auteurs‐, merk‐, tekeningen‐ en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede ‐al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van bestelpoint.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

 

11.1 bestelpoint.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming

 

met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

 

11.2 bestelpoint.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel‐ en wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van bestelpoint.nl of overeenkomsten gesloten met bestelpoint.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

13.Diversen

 

13.1 Bestelpoint.nl is gevestigd te (2909 RB) Capelle aan den IJssel, 1e Octaviolaan 52 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder KvK nr. 57501122 en BTW nr. NL224648196B01

 

 

13.2 bestelpoint.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden. Aansprakelijkheid bestelpoint.nl

 

bestelpoint.nl heeft bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin blijven onvolkomenheden mogelijk. bestelpoint.nl is echter op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit de informatie die op de website door bestelpoint.nl wordt verstrekt. Hieronder valt o.m., maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderzins in strijd handelen met intellectueel eigendomsrechten van derden. Het is mogelijk dat bestelpoint.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. bestelpoint.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. bestelpoint.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden

 

aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van andere gebruikers van het internet. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren d.m.v. offset, druk, fotokopie of microfilm of in enig digitaal, elektronisch, optische andere vorm. Copyright bestelpoint.nl behoudt alle rechten, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding tenzij anders overeengekomen. Mocht er ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid een rechthebbende zijn die een legitiem recht meent te hebben op de in de site bestelpoint.nl gebruikte zaken, meldt ons dat dan zo spoedig mogelijk.

 

Terugzendingen Consumentenkoop bestelpoint.nl

 

1.1 Procedures en algemene voorwaarden voor terugzendingen

 

1.1.1 Condities

 

‐ Een ontvangen product wordt in zijn geheel wordt gezien als een product van bestelpoint.nl, dat is inclusief de orginele verpakking. Dit betekent dat wanneer de klant een product heeft besteld en niet tevreden is met een van de inbegrepen artikelen hij toch het volledige product moet terugsturen in de originele verpakking. bestelpoint.nl behoudt het recht om incomplete producten terug te sturen naar de klant. bestelpoint.nl zal zorgdragen voor het retour adres.

 

‐ U mag echter geen Apple producten aan ons retourneren en terugbetaling eisen indien het plastic verpakking van desbetreffende product verwijderd is.

 

1.1.2 Modaliteiten ‐ Het inpakken van het product

 

 

‐ De klant moet aan bestelpoint.nl laten weten dat deze het product graag terug wil sturen. Dit kan de klant per E‐mail, telefoon, fax, of post doen. De klant moet contact met ons opnemen voor de aangegeven termijn. Deze termijn betreft 14 dagen.Tevens moet het product binnen de aangegeven termijn ontvangen zijn bij bestelpoint.nl

 

‐ Wanneer het om een defect gaat, zal na deze termijn de garantiebepaling in gaan en het product ter reparatie aangeboden worden door bestelpoint.nl. De klant wordt door bestelpoint.nl aangeraden om de retourzending aangetekend te versturen, zodat het product te volgen en verzekerd is. De klant is zelf verantwoordelijk voor een ordentelijke verzending van het product.

 

Verpakking

 

‐ Kies een verpakking van hetzelfde formaat als de te retourneren artikelen.

 

Let op: De verzendkosten zijn te allen tijde voor de klant.

 

‐ Verpak de spullen met beschermend en schokabsorberend materiaal. Zorg dat het goed verpakt is zodat het product de verschillende zijkanten van de verpakking niet kan aanraken of zodat het in de doos niet kan bewegen.

 

Let op: schrijf a.u.b. niets op de originele verpakking.

 

‐ Schrijf de verzenddatum op

 

‐ De gegevens van de klant dienen op de doos vermeld te staan.

 

Het is belangrijk om de retour nummers op het pakket te vermelden.

 

Belangrijk: bij ontvangst, wordt de conformiteit van het retour verzonden product en de reden van het retour gecontroleerd.

 

Indien het product niet conform is of de reden van retourzending niet ontvankelijk verklaard wordt, zal deze niet aangenomen worden door bestelpoint.nl en zal het product op kosten van de klant retour naar de klant verzonden worden. De reden van retour kan opnieuw onderzocht worden. Naar aanleiding hiervan zal de klant per mail of telefoon geïnformeerd worden over de vooruitgang van zijn retour.

 

De retourservice bestelpoint.nl wordt niet als expert erkend. De mogelijkheid bestaat dat defecte toestellen doorgezonden moeten worden naar de serviceplaats van de fabrikant. Dit zal meestal de technische dienst van de fabrikant zelf zijn. In zo’n geval zal de procedure van de fabrikant gevolgd worden.

 

1.2 Terugzendingen binnen 14 dagen

 

1.2.1 Retour modaliteiten

 

Let op: een retour verzonden product dat niet meer geschikt is voor verkoop zal niet geaccepteerd worden. Het product moet in perfecte staat teruggestuurd worden in de originele verpakking, niet beschadigd, alle accessoires ongeopend en onbeschreven. Indien dit niet het geval is, wordt het product teruggestuurd naar de klant, op diens kosten. Om de aanvraag correct af te kunnen handelen, dient de consument telkens zijn order referentienummer en zijn volledige contact gegevens door te geven.

 

1.2.2 Specifieke retour voorwaarden voor intrekking van de bestelling binnen de proefperiode

 

Geen retour zal aangenomen worden indien:

 

‐ de retour aanvraag buiten de proefperiode afgehandeld is, wanneer de oorspronkelijke verpakking beschadigd is of als het product gebruikt is.

 

‐ de aanvraag van de producten die de mogelijkheid hebben om op kunnen nemen (mp3 spelers, mobiele telefoons, USB sticks, geheugen kaarten) buiten de garantie datum valt en/of als de originele verpakking beschadigd is, vastgemaakt is met plakband, geopend, gescheurd, gemarkeerd en/of als het product geïnstalleerd of gebruikt is.

 

‐ Afgeprijsde artikelen zullen niet teruggenomen of vervangen worden, behalve in geval van verborgen tekortkoming.

 

‐ Niet “materiële” producten (zoals opwaardeercodes, downloads etc )

 

1.2.3 Afhandeling van de terugzendingen binnen proefperiode bestelpoint.nl behoudt het recht beschadigde artikelen, handleiding, ontbrekende accessoires enz. Die niet binnen de voorwaarden en condities van bestelpoint.nl vallen, te weigeren voor omruiling.

 

1.2.4 Verzendkosten voor terugzendingen binnen proefperiode De verzendkosten komen voor rekening van de klant.

 

1.3 Retour wegens defect bij het uitpakken

 

1.3.1 Retour mogelijkheden voor defect bij het uitpakken.

 

Bij ontvangst van een defect product wordt de klant uitdrukkelijk verzocht om dit te melden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst. Tijdens de retouraanvraag is het noodzakelijk dat de klant zo nauwkeurig mogelijk het probleem beschrijft. Bepaalde merken ondersteunen dit soort problemen en onderhandelen direct met de consument. Het product dient dan retour verzonden te worden in de originele verpakking zelfs als deze al geopend is. Alle accessoires dienen meegestuurd te worden (handleiding, kabels, garantie enz.). Om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed afgehandeld wordt dient de klant systematisch het ordernummer en de adresgegevens door te geven.

 

Let op: Alleen de producten die defect bij ontvangst (DOA) zijn en bevestigd zijn door de fabrikant zelf zullen geaccepteerd worden. Zo niet dan zal het product retour verzonden worden naar de klant of onder een andere reden behandeld worden (garantie voorwaarden fabrikant).

 

1.3.2 Uitsluitingen

 

 

1. Producten die niet defect bij ontvangst zijn bij openen na diagnose van de deskundigen of een technisch centrum.

 

2. Defect na verkeerd gebruik van het product.

 

3. Geopende of uiteengenomen producten.

 

4. Schade, defect, beschadiging of gebrek toegeschreven aan externe oorsprong.

 

5. Schade die ontstaat door corrosie, oxidatie (waterschade), verkeerde verbinding of aan een stroomvoeding probleem.

 

6. Schade die ontstaan door een stroomvoeding. Hiermee word bedoeld niet een interne fout van de lader maar een externe. Bijvoorbeeld een defect stopcontact.

 

1.3.3 Afhandeling van retour wegens defect bij ontvangst

 

De klant dient een aanvraag te doen bij bestelpoint.nl. Naar aanleiding van het defect zal ONE.NL met de fabrikant beslissen of er een reparatie of standaard vervanging van het product volgt. Afhankelijk van de aard van het product, de voorraad en de wensen van de klant zal bestelpoint.nl voorstellen om het product opnieuw te verzenden of vervangen met een product van zelfde waarde.

 

1.3.4 Retour kosten indien defect bij ontvangst

 

Verzendkosten welke gemaakt worden door de klant wanneer het product defect bij ontvangst is, zal bestelpoint.nl niet vergoeden. In het kader van de tevredenheid van de klant, kan bestelpoint.nl voorstellen om het pakket op te halen bij de klant via een partnertransporteur.

 

NB.: Indien de klant kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan bestelpoint.nl de retourkosten aan de klant terugbetalen indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. bestelpoint.nl is dit niet verplicht.

 

1.4 Retour wegens referentie fout

 

1.4.1 Retour mogelijkheden

 

De klant heeft 48 uur de tijd om aan bestelpoint.nl door te geven dat het ontvangen product anders is dan de klant besteld heeft. Dit betreft verkeerde kleur, eigenschappen of het product is verschillend met hetgeen voorgesteld was. bestelpoint.nl zal na ontvangst van de klacht controleren of deze gegrond is. Het product moet in goede staat geretourneerd worden. Hiermee wordt bedoeld in originele verpakking, zelfs als deze open geweest is, inclusief de volledige inhoud zoals accessoires, kabels, handleidingen, CD en dergelijke.

 

1.4.2 Retour afhandeling

 

Na ontvangst van het pakket door bestelpoint.nl zal aan de hand van het type product, de beschikbare voorraad en de wens van de klant door bestelpoint.nl voorgesteld worden om het bestelde product opnieuw te verzenden. Dit kan tevens een vergelijkbaar product zijn na goedkeuring van de klant. bestelpoint.nl behoudt het recht om gebruikte en beschadigde producten te weigeren.

1.4.3 Verzendkosten bij retour

 

De verzendkosten zijn bij retourneren voor de verzender. Dit betekend dat wanneer klant een product naar bestelpoint.nl stuurt de verzendkosten voor de klant zijn. In het kader van de tevredenheid van de klant, kan bestelpoint.nl voorstellen om het pakket op te halen bij de klant via een partnertransporteur. Indien bestelpoint.nl een nieuw product retour zend aan de klant zijn de verzendkosten voor bestelpoint.nl.

 

NB.: Indien de klant kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan bestelpoint.nl de retourkosten aan de klant terugbetalen indien aan specifieke voorwaarden is voldaan. bestelpoint.nl is dit niet verplicht.